Regulamin Baby's Academy by Egurrola

I DEFINICJE

Cennik - aktualne ceny zajęć (co oznacza również warsztaty) prowadzonych w Baby's Academy by Egurrola, dostępny na stronie internetowej www.babysacademy.pl

EDS - Egurrola Dance Studio

Instruktor - osoba prowadząca zajęcia w Egurrola Dance Studio

Oferta - aktualnie dostępna, na stronie internetowej www.babysacademy.pl lista dostępnych rodzajów zajęć

Recepcja - miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami w danej lokalizacji EDS

Regulamin - niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia w Baby's Academy by Egurrola

Sala - miejsce gdzie odbywają się zajęcia lub warsztaty

Uczestnik-cy / Uczestnik-cy zajęć – osoba-y biorąca/e udział w zajęciach - rodzic (opiekun) plus dziecko/i, opłaconych i prowadzonych w ramach Baby's Academy by Egurrola

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Egurrola Dance Studio, firma pod którą Agustin Egurrola pod adresem ul. Żwirki i Wigury 99a, 02 - 089 Warszawa, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach działalności EDS (Baby's Academy by Egurrola) organizuje i oferuje zajęcia przeznaczone dla rodziców (co oznacza również opiekunów) i dzieci od 1-go roku życia oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.babysacademy.pl.

III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Egurrola Dance Studio w ramach Baby's Academy by Egurrola jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W stosunku do dzieci ww. akceptacja jest wyrażana przez ich opiekunów.

2. Uczestnikami zajęć /Baby's Academy by Egurrola mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.babysacademy.pl lub w Recepcji.

3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników, które opłaciły udział w zajęciach, w razie braku opłaty nie mają prawa uczestniczenia w zajęciach i zobowiązane są opuścić Salę. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach.

4. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję, gdzie pozostawia dokument tożsamości lub kartę członkowską EDS otrzymując kluczyk do szafki w szatni.

5. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać kartę EDS (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez EDS zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany w wysokości 25 złotych ponosi Uczestnik zajęć.

6. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na Salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

7. EDS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

IV BEZPIECZEŃSTWO

1. EDS nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Zajęcia odbywają się z muzyką, przez co uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku, który to fakt Uczestnik akceptuje.

3. Za mienie Uczestników zajęć EDS nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

4. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody przedstawiciela EDS.

5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale jedzenia i ciepłych napoi.

7. Osoby przebywające na terenie EDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli EDS oraz zachowania czystości, poszanowania mienia EDS i innych Uczestników zajęć.

9. Odpowiedzialność za szkody poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun.

10. Na terenie EDS/Baby's Academy by Egurrola obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach, a Instruktor lub przedstawiciel EDS ma prawo wyproszenia takiego Uczestnika z Sali oraz powiadomienia Policji.

11. Zabrania się wprowadzania na teren EDS zwierząt, rowerów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Uczestników zajęć.

12. Dzieci uczestniczące w zajęciach muszą pozostawać cały czas pod nadzorem opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych Uczestników. Korzystanie z wyposażenia odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność korzystających.

V SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy na zajęcia, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot wniesionej opłaty lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą Baby's Academy by Egurrola dostępną na stronie internetowej www.babysacademy.pl odbywają się:
a/ osobiście w każdej siedzibie EDS
b/ telefonicznie
c/ za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.babysacademy.pl
d/ mailowo

3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy w ramach Baby's Academy by Egurrola EDS zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem wieku, rodzaju zajęć, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, EDS zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

4. EDS zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy zajęciowej w następujących przypadkach:
a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku - w takim przypadku nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora EDS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

6. EDS ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej Sali. W przypadku, gdy zajęcia zostaną przeniesione do innej lokalizacji, o fakcie tym EDS zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiana lokalizacji uniemożliwi Uczestnikowi udział w zajęciach EDS zwraca mu niewykorzystaną część opłaty za dane zajęcia lub dokonuje alokacji na poczet kolejnych zajęć.

7. W sytuacjach losowych EDS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez EDS alokowana na poczet innych zajęć lub zwrócona.

8. EDS ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, EDS zwraca wniesioną opłatę pomniejszoną o wartość odbytych zajęć.

VI SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.babysacademy.pl przed rozpoczęciem zajęć.

2. EDS zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcjach we wszystkich lokalizacjach EDS oraz na stronie internetowej www.babysacademy.pl W przypadku braku akceptacji zmiany Cennika, ale tylko w razie podwyżki opłat, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień zmiany Cennika.

3. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby (rodzic + dziecko). Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.

4.Uczestnik ma prawo „odrobić" zajęcia z pakietu - w innej grupie i w innym dogodnym terminie, po upewnieniu się czy jest wolne miejsce w danej grupie i wyrażeniu zgody przez EDS.

5. Pakiet jest ograniczony czasowo – (na konkretną liczbę zajęć w danym systemie uczęszczania na zajęcia, w razie nieobecności z możliwością wydłużenia o 1 tydzień).

6. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania zajęć przez osoby trzecie.

7. Opłaty za zajęcia Baby's Academy by Egurrola wnoszone są w następujących formach:
- należności za zajęcia- opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew, przelew online,
- należności niedotyczące bezpośrednio regularnych zajęć organizowanych przez EDS, jak wejściówki na imprezy taneczne, itp. – opłata gotówkowa, karta płatnicza, przelew.

8. EDS wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której lokalizacji EDS Uczestnik będzie ją odbierał, może również zostać wysłana drogą mailową bądź pocztą. Jeśli Uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową bądź pocztą zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego lub korespondencyjnego, na który faktura ma zostać wysłana.

9. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej grupie jest dokonanie opłaty za zajęcia zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.babysacademy.pl w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia.

10. Uczestnicy zajęć Baby's Academy by Egurrola, o ile wcześniej nie tego nie uczynili mają obowiązek wyrobienia Karty Egurrola Dance Studio co wiąże się z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz opłatą wpisowego w wysokości 99 złotych.

11. Uczestnicy Baby's Academy mogą korzystać z zajęć używając kart systemów korzystania z rozrywki, np. Multisport (z dopłatą), FitFlex (z dopłatą), OK System (z dopłatą) oraz FitProfit (bez dopłaty) - dotyczy zajęć 45-cio, 60-cio i 90-cio minutowych.

VII ZWROTY

1. W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony o wysłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ale w takim przypadku zwrot opłaty przysługuje jedynie, za okres powyżej jednego semestru.

2. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez EDS w terminie 14 dni, na numer konta wysłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X ZNIŻKI

1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Egurrola Dance Studio jest dostępna na stronie internetowej: www.babysacademy.pl, a stałe zniżki kształtują się następująco:

2. Zniżka rodzinna – 20% dla drugiego dziecka uczestniczącego w Baby's Academy

3. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

4. Zniżki obowiązują tylko przy jednorazowym wykupie co najmniej pakietu 8 zajęć, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć.

5. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę.

6. Karnety specjalne wystawiane dla firm podlegają odrębnym zasadom. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania są dostępne na Infolinii EDS lub Recepcjach.

XI REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do manadżera danej lokalizacji EDS lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Agustin Egurrola Egurrola Dance Studio.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDS dla celów związanych z organizacją zajęć lub marketingiem .

3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

XIII OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.babysacademy.pl bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela EDS.

2. Uczestnik zajęć Baby's Academy by Egurrola wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji EDS w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów.

3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Baby's Academy by Egurrola.

XIV SPRAWY OGÓLNE

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu EDS mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących Uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczestnictwo w zajęciach na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu, w szczególności zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie EDS poniósł dla zorganizowania zajęć. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Recepcją.

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.babysacademy.pl, w Recepcjach poszczególnych lokalizacji EDS oraz na życzenie Uczestnika zajęć.

4. EDS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.
Ambasadorzy Baby's Academy
repliki rolex